Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-18 от 22.07.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ III-15 и контактен УПИ VI-„за трафопост“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1416 кв. 7а, м. НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост“ по плана на гр. София.

11:29 | 23.07.19 | Обявление по ЗУТ