Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-19 от 22.07.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с което се разрешава изработването на проект за изменение на плана за регулация на УПИ II-3371 „за офиси и фитнес“  в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.4088.558 кв. 8, м. „Югоизточен град, район 4“, район „Младост“ по плана на гр. София.

11:30 | 23.07.19 | Обявление по ЗУТ