Съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-28/18.12.2019г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XХVIIа-1504 и УПИ V-1503, кв. 5, м. „в. з. Американски колеж I част“, район „Младост“ на СО.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ20-РА50-1/08.01.2020г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се допълва и изменя негова заповед № РМЛ19-РА50-16/21.06.2019г. за разрешаване на изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ I-15 и контактни УПИ II-16 и УПИ XI-19, кв. 101, м. „кв. Горубляне“, район „Младост“ на СО.

10:21 | 09.01.20 | Съобщения