Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Район „Младост“ СО на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-17/05.07.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за:

  1. Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ IV-62,259 и УПИ III-17, ПИ 68134.4095.62 и ПИ 68134.4095.17, кв. 101, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София;
  2. Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за нов УПИ III-17, нов УПИ IV-62 „за жс, магазини, офиси, гаражи и пг“ и УПИ V-258, ПИ 68134.4095.17, ПИ 68134.4095.62 и ПИ 68134.4095.18, кв. 101, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София.