Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Столичната община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение No 399 по протокол No 57 от 9.06.2022 г на СОС e одобрен проект за изменение на плана за улична регулация на локално платно на бул. Цариградско шосе – от о.т. 6а (съществуваща) – о.т. 5а (съществуваща) – о.т. 24 (съществуваща) – о.т. 24а (нова) – о.т. 25а (нова) – о.т. 26а (нова) – о.т. 27б (нова) – о.т. 4б (нова) – в о.т. 30а (нова) – о.т. 32а (нова) до о.т. 629а (нова), прилежаща на кв. 10, 11и 12; изменение на централно платно от о.т. 3а(нова) до о.т. 4б (нова); изменение на план за улична регулация на бул. Копенхаген между о.т. 628 и о.т. 629а (нова), прилежаща на кв. 12; изменение на план за регулация на: УПИ I-9949 и създаване на нов УПИ I-9949, 9951, на УПИ V – общ., УПИ VI-3602, 3713 – създаване на нов УПИ VI-3602, 3713, 3769 и изменение границите на „резервен терен за комуникации“, кв. 12, м. Цариградско шосе 7 – 11 км; изменение на план за регулация на УПИ III – „за озеленяване“, кв. 1, м. Пътен възел Караулката – трамвай ж.к. Младост – НПЗ Гара Искър, район „Младост“. Решението и проектът са изложени в Район „Младост“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

 

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 56/19.07.2022г., стр. 130.