Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ във връзка с §124, ал. 1 и 2 от ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южна граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т. 110д до о.т. 40а (прилежаща на квартали 3, 2, 8а, 8 и 5 м. „Младост 1А“), западната граница на кв. 1в – нов, м. м. „Младост 1А“ – разширение и м. „БАН VII – VIII км. – II етап. Проектът е изложен в район „Младост“ на СО. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост“.

Съобщението е публикувано в бр. 96/20.11.2018г. на „Държавен вестник“.

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/070805scan22112018.pdf

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/070955scan22112018.pdf

14:10 | 23.11.18 | Обявление по ЗУТ