Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-29/02.11.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за:
1. Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) в териториален обхват: УПИ V-350 /ПИ 68134.4084.350 по КККР/ и контактен УПИ VII-351, /ПИ 68134.4084.351 по КККР/, кв. 41, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София;
2. Изменение на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) в териториален обхват: нов УПИ V-350 и нов XXIV-350, кв. 41, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София.