Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, съгласно чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РМЛ23-РА50-1/18.01.2023г. на Главния архитект на район „Младост” СО, с която се разрешава да се изработи проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

УПИ V-646-„за Оо” /ПИ 68134.4082.6600/, кв. 25, м. „Младост 1”, район   Младост на СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град.