СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 853 по протокол № 82 от 14.09.2023 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 22, ал. 8 във връзка с чл. 16 от ЗУТ за м. Младост 1 – кв. 11, 16, 18, 13г, 24, 27, 28 и кв. 33; м. Младост 2 – кв. 7; м. Бул. Ал. Малинов, кв. 33, 33а и кв. 33б – кв. 33, 33а и 33б по отношение на ПИ с идентификатори 68134.4082.6373, 68134.4082.529, 68134.4082.528, 68134.4082.5962, 68134.4082.5908, 68134.4082.6275, 68134.4082.5990, 68134.4082.1, 68134.4091.5843, 68134.4082.6120, 68134.4082.6119, 68134.4082.6210, 68134.4082.6314, 68134.4082.6333, 68134.4082.6341, 68134.4090.27, 68134.4090.494, 68134.4082.6300, 68134.4082.6295 и 68134.4082.7 по КККР, за създаване на нови УПИ в м. Бул. Ал. Малинов, кв. 33, 33а, 33б, както следва: кв. 33: УПИ I-27 – „за ЖС, ОО и ТП“, УПИ II-528, 529, 5962 – „за ЖС и ПГ“, УПИ ІІІ-1 – „за ЖС и ПГ“, и УПИ IV7, 6295, 6300 – „за ЖС и ПГ“; кв. 33а: УПИ І-6119, 6120, 6275 – „за ЖС и ПГ“; УПИ II-5843 – „за ЖС и ПГ“, УПИ ІІІ-6210, 6314, 6333, 6341, 6373 – „за ЖС и ПГ“, УПИ IV-5908 – „за ЖС, Оф. и ПГ“, УПИ V-5990 – „за ЖС и ПГ“, и УПИ VI-27 – „за ЖС, ОО и ПГ“; кв. 33б: УПИ І-27 – „за ОО“, както и създаване на нови УПИ в м. Младост 1 и м. Младост 2, както следва: в м. Младост 2, кв. 7: УПИ II – „за озеленяване“; в м. Младост 1: кв. 11: УПИ IV – „за озеленяване“; кв. 13г: УПИ XXII – „за озеленяване“; кв. 16: УПИ Х – „за озеленяване“; кв. 18: УПИ V – „за озеленяване“; кв. 24: УПИ XI – „за озеленяване“; кв. 27: УПИ V – „за озеленяване“, и УПИ VII – „за озеленяване“; кв. 28: УПИ ХVI – „за озеленяване“. Изменение на плана за регулация на УПИ VIII – „за училище“, от кв. 33, м. Младост 1. План за улична регулация в обхвата на ПУП – ПРЗ по реда на чл. 22, ал. 8 от ЗУТ, маркиран в графичната част със сив пунктир, м. Бул. Ал. Малинов, кв. 33, 33а, 33б, район „Младост“. План за застрояване за нови УПИ I-27 – „за ЖС, ОО и ТП“, УПИ II-528, 529, 5962 – „за ЖС и ПГ“, УПИ ІІІ-1 – „за ЖС и ПГ“, и УПИ IV-7, 6295, 6300 – „за ЖС и ПГ“, от кв. 33 (нов); УПИ І-6119, 6120, 6275 – „за ЖС и ПГ“, УПИ II-5843 – „за ЖС и ПГ“, УПИ ІІІ-6210, 6314, 6333, 6341, 6373 – „за ЖС и ПГ“, УПИ IV-5908 – „за ЖС, Оф. и ПГ“, УПИ V-5990 – „за ЖС и ПГ“, и УПИ VI-27 – „за ЖС, ОО и ПГ“, от кв. 33а(нов); УПИ І-27 – „за ОО“, от кв. 33б (нов), м. Бул. Ал. Малинов, кв. 33, 33а, 33б, и отпадане на предвиденото по действащ план застрояване в новопредвидените УПИ – „за озеленяване“, в кв. 7 на м. Младост 2 и кв. 11, 13г, 16, 18, 24, 27, 28, м. Младост 1.

Решението и проектите са изложени в Район ,,Младост“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в Район ,,Младост“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция ,,Правно-нормативно обслужване“ на Направление ,,Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник бр.86/13.10.2028г., стр. 71 и 72.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – НАПРАВЛЕНИЕ “Архитектура и градоустройство”