Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ19-РА50-1/ 04.01.2019г. на Главения архитект на Район „Младост“ – СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в следния териториален обхват: УПИ XII-986 , кв.12, местност „с. Горубляне” по плана на гр.София.

 

14:19 | 04.01.19 | Обявление по ЗУТ