Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ19-РА50-3/29.01.2019г. на Главения архитект на Район “Младост” – СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват:

Изменение на плана за регулация на УПИ XXVIII 614 и УПИ XXXVII-1393, кв.32, местност “кв.Горубляне” по плана на гр.София;

Изменение на плана за застрояване на УПИ XXVIII-614, кв.32, местност „кв.Горубляне“ по плана на гр.София.

10:21 | 31.01.19 | Обявление по ЗУТ