Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на: Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв.24, местност „Младост 4“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019г. на Кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв.24, местност „Младост 4“.

Представянето на скицата с указан начин на поставяне ще се състои на 13.02.2019г. от 18.00 часа в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул.“Свето Преображение“ №1, трети етаж.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.02.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия да се проведе на 07.03.2019г. от 18.00ч. в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул.“Свето Преображение“ №1, трети етаж.

Заповедта и скицата с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед

Скица

Становище1

Становище2

Становище3

Протокол

14:05 | 04.02.19 | Обществени обсъждания