Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ19-РА50-5/19.12.2018г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработването на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IХ-715 „за обществено обслужване, администрация, търговия, хотел и подземни гаражи“ и  УПИ VIII-716,723, кв. 1 м. „бул. Цариградско шосе – Караулката“, район „Младост“ на СО.

10:32 | 12.02.19 | Обявление по ЗУТ