Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Младост”, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ19-РА50-9/ 25.02.2019г. на Главения архитект на Район „Младост“ – СО, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в следния териториален обхват: УПИ II-749 „за ОО“ , кв.20, местност „Младост 4” по плана на гр. София.

Обявление допълване

 

9:30 | 26.02.19 | Обявление по ЗУТ