Обявление по ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община-район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ във връзка с §124, ал. 1 и 2 от ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“, надлъжни, напречни профили на новопроектираната улична мрежа и протокол с изготвени пазарни оценки на поземлените имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ в граници: източна граница на УПИ II от кв. 1г, северната граница на УПИ III и УПИ IV от кв. 1г, северна граница на УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XIII, УПИ XII,УПИ XI, УПИ Х, западна и източна граница на УПИ XVII от кв. 1, през улица с о.т.13-о.т.12, северна и източна граница на УПИ III, източна граница на УПИ IV от кв. 10, през улица с о.т.13б-13г, северна, източна и южна граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. „Копенхаген“ от о.т. 14б до о.т.129, западна граница на задънена улица с о.т.125г-о.т.125б, през задънена улица с о.т.125а-о.т.125в, южна граница на УПИ XI и УПИ XII, западна граница на УПИ I от кв. 4, през улица с о.т. 110д-о.т.117а, южна граница на УПИ I и УПИ II от кв. 1г, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км. – I етап. Проектът е изложен в район „Младост“ на СО. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез район „Младост“.

Съобщението е публикувано в бр. 97/23.11.2018г. на „Държавен вестник“.

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/22112018.pdf

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/22112018-2.pdf

14:07 | 23.11.18 | Обявление по ЗУТ