Новини

Парк „Въртопо“ – ново предизвикателство пред студентите на УАСГ

Във връзка с подписания меморандум за сътрудничество между Столична община район „Младост“ и Университет по архитектура, строителство и геодезия бе проведена среща между двете страни, която се състоя в началото на седмицата в една от залите на Университета.

На срещата присъстваха – арх. Румен Русев – Вр. ИД Кмет на район „Младост“, ланд. арх. Мария Грозева – зам.-кмет на район „Младост“, арх. Стефан Стефанов – гл. архитект на района, Младен Граматиков – еколог, консултант по околна среда, Боряна Равуцова – Юрист екологично право, доц. д-р арх. Георги Бояров – Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство към УАСГ и доц. д-р арх. Орлин Давчев Архитектурен факултет – Зам.-декан по учебната дейност.

Срещата имаше за цел на студентите от III курс да бъдат предоставени подробни изходни данни за най-големия като територия парк в София – „Въртопо“ на база, на които да изготвят проекти, концепции, визии за развитие на парка.

Припомняме, че през ноември, миналата година бе проведен конкурс за „Идеен проект за парк в Младост 3”, който бе в сътрудничество с Лесотехнически университет –  София. Студентите, които взеха участие тогава представиха изключително професионално изготвени предложения, които дадоха добра предпоставка затова идеята да бъде продължена.

Предвиден още през далечната 1938 г., но все още нереализиран, днес парк „Въртопо” е официално признат като Зона от ключово значение за биоразнообразието в Столицата.

Парк „Въртопо“ е разделен на две зони – северна и южна. По-голяма като територия се явява южната зона, за която изискването е да има максимално минимална намеса, за да се запази хабитата на различни растителни и животински системи. Докато в северната зона, която е по-бедна на биоразнообразие следва да се направи облагородяване, което да доведе до една по-зелена, по-подредена и удобна за ползване среда.

Имайки предвид започналия преди три седмици семестър, студентите вече имат изградена добра представа за възможностите, които има в посока развитието на парка, а след проведената среща разполагат и с богата база данни, с помощта на които да изготвят своите проектни предложения.

Идейният проект следва да отговори на нуждите на населението за комфортна, безопасна и привлекателно-знакова паркова среда, като същевременно. Осигури запазването на ландшафта и биологичното разнообразие в местността. Основната цел на проекта е постигане на обемно-пространствена композиция на физическата среда, привлекателността на територията и качеството на живот, отдих и комфорт на посетителите, запазване местообитанията на защитените видове на флората и фауната чрез изграждане и структурно допълване на системата от общоградски паркове на територията на Столична община с тематична насоченост за отдиха и културата, спортните функции, атракциите и развлеченията.

Очакванията са до края на семестъра да има готови разработки, които да бъдат представи под формата на изложбена експозиция, така че да достигнат до широката общественост.

След избор на конкретно предложения ще се търси финансиране, чрез което да може проекта да се реализира по възможно най-добрия начин.

Полезното сътрудничество между район „Младост“ и Университет по архитектура, строителство и геодезия дава много възможности развитието на подобни идеи.

 

9:41 | 01.03.19 | Новини