СЪОБЩЕНИЕ

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В РАЙОН МЛАДОСТ“

Image module

Столичен район „Младост“ и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M9OP001-2.101-0171 – C01 „Патронажна грижа в район Младост“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г, с подкрепата на Европейския социален фонд.

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към лица с увреждания и техните семейства, лица, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 247 потребители от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите /,  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите /. Услугите ще се предоставят от лица назначени на длъжност „Социален асистент“ към Столична община – район „Младост“

Общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 392 613.20 лв., а срокът на изпълнение е до 31.12.2020г.