Становище от граждани

Петиция от жители на “Младост” 3 относно частично изменение на ПУП

ДО

ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГРАД СОФИЯ

 

ПЕТИЦИЯ

 

oт

Жителите на ж.к. „Младост-3“, София

 

относно: предложение за частично изменение в ПУП за имот УПИ-I-731 в кв.6 на „Младост -3“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНЧЕВА,

В пространството, оградено от основните за района  улици: „Свето преображение“, „Филип Аврамов“, „Полк. Владимир Серафимов“ и „Ген. Радко Димитриев“ са построени при действието на предходни подробни устройствени планове жилищните сгради на блокове №376, 377 и 380.

Макар да представлява фактически цялостна зона от гледна точка на транспортната комуникация и особеностите на битовата и социална среда, за терена са отредени няколко парцела, предназначени за жилищно застрояване, като парцел УПИ-I-731, понастоящем не е застроен. Актуалният подробен устройствен план предвиди за този имот увеличаване на обема на застрояване в сравнение с предходния план, съгласно който тук се е предвиждало построяването на само още една подобна на горепосочените сгради.

Същевременно в изтеклия дълъг период след приемането на това изменение настъпиха  съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия. В резултат на реализираните до момента многобройни строежи за жилищни нужди в районите 3 и 4 на ж.к. Младост, които са непосредствено разположени и ползват основните пътни артерии  ул. „Филип Аврамов“ и ул. „Ген. Радко Димитриев“ за авто придвижване в и извън жилищния комплекс, през последните няколко години възникна сериозен транспортен проблем по протежението на двете улици и особено на кръстовището с бул. „Александър Малинов“. Проблемът е с постоянен и задълбочаващ се характер, без реален капацитет да бъде разрешен и с очакване да се задълбочи след реализирането на разрешените и започнали вече строежи в непосредствена близост. Безспорно и обществено известно е, че жилищният комплекс Младост като цяло и част трета в частност се намират в състояние на трудно и болезнено абсорбиране на осъщественото вече жилищно строителство в транспортната, екологична и социална среда. Едва след решаването на всички съществуващи към момента транспортни, битови и социални проблеми, може да се прецени точно и адекватно евентуалната нужда и възможност от ново жилищно строителство.

Всички общински детски заведения в района, както и 81 СУ „Виктор Юго“, в прилежащия район на което попада планираната сграда и в момента не могат да приемат всички деца от района /81 СУ е абсолютен рекордьор в район Младост по извънпланов брой на ученици в паралелките!/.

Построеният в непосредствена близост до парцел УПИ-I-731, през ул. „Полк. Владимир Серафимов“ нов православен храм, е единствен в жилищния комплекс, с растяща посещаемост и обслужва важни обществени потребности. Дейността му и в момента изпитва остра нужда от разширяване на материалната база, за осъществяване на дейността на неделното училище, за което има списък на чакащи деца!

Изключително голяма през всички сезони и части на деня е посещаемостта на парка на Младост – 3, разположен срещу имота парцел УПИ-I-731, през ул. „Филип Аврамов“, особено от семейства с малки деца.

Посочените реални обстоятелства оформят една съществено променена среда, на фона на която считаме, че предвижданията на действащия подробен устройствен план за имот УПИ-I-731 в кв.6 на Младост -3 напълно са загубили актуалността си. Нещо повече, тяхното евентуално реализиране влиза в противоречие с развилото се състояние на средата и би осъществило неблагоприятно въздействие върху нея. По местоположението си, както  и поради осъществените промени в заобикалящата среда, имотът се очертава като част от цялостен комплекс с преобладаваща обществена значимост и със значителна нужда от задоволяване на обществени потребности.

По изложените съображения, моля да разпоредите на компетентните длъжностни лица, след анализ и проверка, да предприемат необходимите действия за частично изменение на подробния устройствен план за имот УПИ-I-731 в кв.6 на Младост -3 в съответствие с новите условия и обществената необходимост.

 

01.03.2018 г.                                        С УВАЖЕНИЕ:……………………….

град София                                                                            /Тома Томов/

15:28 | 14.03.18 | Становище от граждани