Обявление по ЗУТ

План за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за част от територията на м. жк "Горубляне 2", район Младост, Столична община.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект на план за регулация за преструктуриране по чл. 22, вкл. чл. 22, ал. 8, от ЗУТ и експертни оценки, приети от комисията по чл. 210 от ЗУТ с протокол № ЕС-ПО-6 от 26.05.2023г., на част от м. Горубляне 2 в обхват: план за улична регулация между o.т. 281 – o.т. 279a и о.т. 278 и задънена улица от о.т. 279а – 279б и план за регулация на УПИ ІV – „за озеленяване“, кв. 114; план за регулация на УПИ V 1375 – „зa жс“, кв. 112; план за регулация на УПИ XXXIII 10 – „за жс“, и на УПИ XXXIV – „зa тп“, кв. 113, показани върху чертежа с кафяв и зелен цвят линии, цифри,текст и зачертавания.

Проектът и протоколът № ЕС-ПО-6 от 26.05.2023 г. са изложени в Район „Младост“.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 59/11.07.2023г., стр. 23,24

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/330