Описание на длъжността:

 • Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота“ и спазването на нормативните актове, отнасяща се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения и неизпълнение предприема своевременно необходимите законови действия.
 • Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат и Вътрешните правила утвърдени от Директора.
 • Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки- констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
 • Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование;
 • минимално изискуема образователно-квалификационна степен „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
 • да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, категория В /активен водач на моторно превозно средство/.
 • професионален опит- минимум 1 година;

 

Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
 • добри умения за работа с компютър- MS Office;
 • умения за работа в екип и с граждани;
 • спазване на работната дисциплина;
 • планиране и организация на работния процес;
 • лоялност и дискретност към институцията.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.

Основна месечна заплата в размер от 1700 лв до 1900 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец);
 2. Автобиография (по образец);
 3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага (отнася се за дипломи, издадени след 01.01.2012 г., като кандидатът следва да се е уверил, че дипломата му фигурира в съответния регистър). В случай, че дипломата за завършено висше образование е издадена преди 01.01.2012 г., се изисква представяне на копие;
 4. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
 5. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).
 6. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

 

Копия от документите се представят в цялост.

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа: подбор по документи, провеждане на два теста и интервю. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тестове и интервю. В тестовете се проверяват познанията на кандидатите по правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община и наредбите, по които работи Столичен инспекторат, също както и компютърните им умения. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/

Кандидатите, които издържат успешно и двата теста, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността.

Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж” № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или на електронната поща: inspectorat@inspectorat-so.org, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с личен електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е от 05.07.2024г. до 18.07.2024г. включително.

Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат публикувани на страницата на Столичен инспекторат и обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община- гр. София, ул. „Париж” № 5.