Обявление по ЗУТ

Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за м. „Къро“, район „Младост“ СО, кв. 12, нови УПИ I-9828,9923 „за ЖС“ и УПИ II- 9828 „за ЖС“ и кв. 12а, нови УПИ II-9856 „за ТП“, УПИ III-9828 „за ЖС и ОО“, УПИ XV-1137 „за жилища, магазини и офиси“; създаване на нова улица от о.т.304-о.т.305 (нова) до о.т.311 (нова); план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

„Столична община – район „Младост“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 537 по протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 12 и 12а, м. НПЗ „Изток“ – м. Къро, район „Младост“. Изменение на план за улична регулация между о.т. 33 (съществуваща) и о.т. 34 (съществуваща), ул. Петър Мутафчиев и откриване на нова улица от о.т. 304 – о.т. 305 (нова) до о.т. 311 (нова). За кв. 12: изменение границите на УПИ II-414 – „за жилищно строителство“, и УПИ III – „за държавно военно издателство“, за създаване на нов УПИ II-9828 – „за жилищно строителство“. За кв. 12а: заличаване на УПИ III – „за държавно военно издателство“, и създаване на нов УПИ III-9828 – „за жилищно строителство и ОО“, за част от ПИ с идентификатор 68134.4081.9828 и нов УПИ II-9856 – „за ТП“, и свързаното с това изменение на границите на УПИ XV-1137 – „за жилища, магазини и офиси“, по имотната граница на ПИ с идентификатор 68134.4081.1137 за създаване на нов УПИ XV-1137 – „за жилища, магазини и офиси“. Изменение на план за застрояване на м. НПЗ „Изток“, м. Къро, район „Младост“ – СО, с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ II-9856 – „за ТП“, нов УПИ III-9828 – „за жилищно строителство и ОО“, в кв. 12а, и с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ I-9923, 9828 – „за жилищно строителство“, и нов УПИ II-9828 – „за жилищно строителство“, в кв. 12. План-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. НПЗ „Изток“, м. Къро, район „Младост“ – СО, кв. 12 и 12а, по следните части: „Електроснабдяване“, „Топлоснабдяване“, „Водоснабдяване и канализация“.

От обхвата на изменението на плана за регулация на м. НПЗ „Изток“, м. Къро, район „Младост“ – СО, кв. 12, планът за регулация на нов УПИ I-9923, 9828 – „за жилищно строителство“, не се одобрява с настоящото решение поради непредставяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, като производството в тази част продължава да бъде висящо. Производството по одобряване на план за регулация за нов УПИ I-9923, 9828 – „за жилищно строителство“, кв. 12, може да бъде продължено след сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ. Планът за застрояване на м. НПЗ „Изток“, м. Къро, район „Младост“ – СО, кв. 12, нов УПИ I-9923, 9828 – „за жилищно строителство“, може да се прилага след приключване на процедурата по одобряване на ПУП – ИПР за него.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в Район „Младост“ СО, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Решението е публикувано в Държавен вестник, бр. 63/25.07.2023г., стр. 106

Одобреният проект може да бъде разглаедан на следния електронен адрес:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/331