Новини

Последни новини от СО район „Младост“

В рамките на изминалата седмица се проведе първата научна конференция за аутизма, организирана от сдружение „Аутизъм днес“ и Бостънски университет под патронажа на посланика на Дания в България, в която взеха участие и експерти от отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт“ към СО район „Младост“. На конференцията бяха представени най-новите методи за терапия на хора от аутистичния спектър.

През изминалата седмица, експерти от СО район „Младост“ участваха и в актуализиране на стратегията за социалните услуги на oбласт София 2016 – 2020 г., както и в Oбластна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в oбласт София 2019 – 2020 г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град (2016 – 2020 г.) е разработена като секторна политика на областта и се приема от Областния съвет на развитие. Стратегията е създадена в партньорство между заинтересованите страни в област София-град – областна администрация, общинска администрация на Столична община, двадесет и четирите районни администрации, териториалните структури на Агенция за социално подпомагане (АСП) – в частност Регионална дирекция за социално подпомагане София-град и деветте дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги и граждански организации (НПО).

Стратегията се развива в няколко направления:

  • Направление 1: Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства;
  • Направление 2: Социално включване за хората с увреждания;
  • Направление 3: Достоен живот за старите хора;

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област София 2019-2020 г. е разработена в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа в Столична община.

Основната цел на областната стратегия е осигуряване на приобщаващо, равноправно и качествено образование, подпомагащо и насърчаващо децата и учениците в област София град за развитие на техните възможности и удовлетворяване на индивидуалните им потребности.

Участието на експерти от районната администрация в подобни събития е гаранция за актуални, своевременни и адекватни решения по проблеми касаещи децата на „Младост“.

9:40 | 16.04.19 | Новини