Обявление по ЗУТ

Поставяне на две сертифицирани надуваеми съоръжения над съществуващи тенис кортове в Научно технологичен парк

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От “София Тех Парк” АД, представлявано от Тодор Иванов Ангелов с адрес: гр. София, р-н Младост, бул. “Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

“Поставяне на 2 сертифицирани надуваеми съоръжения /пресостатни балони/ над съществуващи тенис кортове, газово стопанство обслужващо пресостатните балони и склад за съхранение в УПИ I-9452.9453.9455,9456,5017.5020,5021.5022.5023,5024 за“Научно технологичен парк” кв.10, м. “НПЗ ИЗТОК – М. Къро”, р-н “Младост”, гр. София

Лице за контакти, телефон: Петя Иванова Паркова-Димитрова, тел. 0882 385 735

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: new-sofia@riew-sofia.government.bg

Вижте целия документ: Съобщение за поставяне на две сертифицирани надуваеми съоръжения

15:09 | 27.09.17 | Обявление по ЗУТ