Обществени обсъждания

Предварително представяне на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „жк. Горубляне 2“, „ж.к. Горубляне 3“, НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и „кв. Горубляне“; ПУП – изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“ и ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за м. „жк. Горубляне 2“, район „Младост“ на СО.

ОБЯВЛЕНИЕ

            Столична община-район “Младост” организира предварително представяне на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „жк. Горубляне 2“, „ж.к. Горубляне 3“, НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и „кв. Горубляне“; ПУП – изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“ и ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за м. „жк. Горубляне 2“, район „Младост“ на СО.

Предварителното представяне на проекта ще се състои на 14.07.2020г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 53.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.07.2020г. включително в деловодствата на район „Младост“ на СО и на Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО или по електронната поща ofice@sofia-agk.com и ofice@so-mladost.com.

Проектът е публикуван на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“  и на район „Младост“ на СО и е поставен на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ на СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 53.

Предварителното представяне на проекта ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.

Gorublyane_PRZ_ член 22

ИПР_Горубляне

план-схема по вид собственост_ПУП Горубляне

ПУП_ПЗ_чл.16_Горубляне 1

ПУП_ПЗ_чл.16_Горубляне 2

ПУП_ПЗ_чл.16_Горубляне 3

ПУП_ПР_чл.22_Горубляне

ПУП_ПР_чл16_Горубляне 1

ПУП_ПР_чл16_Горубляне 2

ПУП_ПР_чл16_Горубляне 3

15:59 | 09.07.20 | Обществени обсъждания