Събития

Предизвикателства пред учениците

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към СО-район “Младост” проведе информационна кампания за превенция и противодействие срещу детското асоциално поведение. Инициативата се осъществи сред учениците в 5 клас на 144-то СОУ “Народни Будители” и основен акцент се постави върху два въпроса – “Какви са основните предизвикателства пред всеки един подрастващ?” и “Какво трябва да бъде поведение на всеки тинейджър сред обществото?”. Поставянето на подобен род проблематика за обсъждане дава възможност всеки да преценя всяка своя постъпка. По време на кампанията, също така на децата им беше предоставено в достъпна форма и Закона за борба с противообществените прояви, което е имаше за цял да им покаже, че всяко лошо поведение бива санкционирано.

14:04 | 28.04.16 | Събития