Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ОГЛЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МОНТАЖА НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОГЛЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МОНТАЖА НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

ПО
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

В ход са дейностите по изготвянето на предварителни  графици за предстоящите монтажи на уредите на пелети и на природен газ, за което се осъществяват контакти с домакинствата.

След проведена процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за вътрешен конкурентен избор в рамките на сключени рамкови споразумения предстои сключването на първите 9 договора с избрани изпълнители за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите отоплителни уреди – 5 договора за доставка на уреди на пелети и 4 договора за доставка на уреди на природен газ. Изпълнителите ще доставят и монтират новите уреди по списъци, поетапно и паралелно на територията на Столична община.

СПИСЪЦИ с кандидатите, в чиито имоти ще се извършват доставките по първите 9 договора за район “Младост” може да видите тук: https://www.sofia.bg/en/opos

 

7:26 | 03.09.21 | Новини