Обявление по ЗУТ

Преработен проект за план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват на м. Младост 1А – разширение – м. БАН-VІІ-VІІІ км – първи етап, район „Младост“ СО.

О Б Я В Л Е Н И Е

Район „Младост“ – СО съобщава на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ, че е изработен преработен проект за план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват на м. Младост 1А – разширение – м. БАН-VІІ-VІІІ км – първи етап, съгласно посочения обхват с черна линия със зелени точки; експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ с протокол No ЕС-ПО-07 от26.05.2022 г., т. 1.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта чрез Район „Младост“ – СО.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 50/01.07.2022г., стр. 156.

Линк към текстови и графични материали на проекта:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312