Обществени обсъждания

Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО

РАЙОН „МЛАДОСТ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява, че със Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО.

Линк към текстови и графични материали на проекта:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312

Представянето на проекта ще се проведе на 05.07.2022г. от 17.30 часа чрез платформата WEBEX. Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf7b8a6f1b43aeede5f590375d6ffc38a

След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 19.07.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.07.2022г. от 17.30ч. чрез платформата WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1570df6fb8724ab5d35aa0b02daa58d4