Новини

Проведе се обществено обсъждане във връзка с представяне на проект

На 06.12.2018 г. от 18:00 ч. се проведе обществено обсъждане, във връзка с представяне на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част „ВиК“, част „Канализация“, част Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т. 110д до о.т. 40а, прилежаща на кв. 1в-нов м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIIIкм. – II етап“.

Проектът бе презентиран от представител на проектантския екип – арх. Станоева, както и от длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Румен Русев – Вр. ИД кмет на район „Младост“ на СО, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“.

На обсъждането присъстваха и редица граждани на район „Младост“, които взеха активно участие с въпроси, свързани с проекта.

Събитието представляваше интерес и от страна на медиите, които потърсиха коментар по темата от страна на арх. Румен Русев.

Всеки, който има предложения към представения план, може да депозира писмено становище в срок до 10.01.2019 г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 10.01.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

 

16:15 | 07.12.18 | Новини