Събития

Проведе се обществено обсъждане за представяне на проект

На 13.12.2018 г. от 18:00 ч. се проведе обществено обсъждане, във връзка с представяне на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и план схеми на техническата инфраструктура част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“ надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа в граници: източната граница на УПИ II от кв. 1г, северната граница на УПИ III и УПИ IV от кв. 1г, северната граница на УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XI, УПИ X, западната и източната граница на УПИ XVII от кв. 1, през улица с о.т. 13-о.т. 12, северната и източната граница на УПИ III, източната граница на УПИ IV от  кв. 1б, през улица с о.т. 13б-13г, северната, източната и южната граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. „Копенхаген“ от о.т. 14б до о.т. 129, западната граница на задънена улица с о.т. 125г-о.т. 125б, през задънена улица с о.т. 125а-о.т. 125в, южната граница на УПИ XI и УПИ XII, западната граница на УПИ I от кв. 4, през улица с о.т. 110д-о.т. 117а, южната граница на УПИ I и УПИ II от кв. 1г, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км. I етап“.

Проектът бе презентиран от представител на проектантския екип – арх. Станоева, както и от длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Румен Русев – Вр. ИД кмет на район „Младост“ на СО, арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“.

На обсъждането присъстваха и редица граждани на район „Младост“, които взеха активно участие с въпроси и коментари, свързани с проекта.

В събитието взеха участие и инвеститорите, които също изразиха своите гледни точки и становища по темата, като проведоха дискусия с аудиторията, отговаряйки на въпроси, които им бяха задавани от гражданите.

Всеки, който има предложения към представения план, може да депозира писмено становище в срок до 17.01.2019 г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 17.01.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

9:13 | 14.12.18 | Събития