Патронажна грижа в Район “Младост”

Информация за проекта - ПРИКЛЮЧЕН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОМОЩНИК В ДОМА , ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СТОЛИЧНА“ ФИНАНСИРАН ПО ОПРЧР 2014-2020г.

Столична община – район „Младост“ започна изпълнението на проект по предоставяне на услуга „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

 • Срокът на изпълнение е 12 месеца до 31.03.2022 г.
 • Общата стойност на акта за възлагане е 411 264,00 лв.

В изпълнение на дейностите по Проект № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична“, СО – район Младост ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на длъжността „ПОМОЩНИК В ДОМА“ с месечно възнаграждение в размер на  1070 лв.

I.Минимални изисквания за заемане на длъжността „Помощник в дома“:

– Степен на завършено образование – основно;

– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

– Професионален опит – не се изисква;

– Наличието на професионален опит се счита за предимство.

II.Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр на длъжностната характеристика е качен на интернет страницата на СО – район „Младост“ и може да се запознаете и/или да бъде изтеглен. Изпълнението на длъжността, включва:

 • Изпълнение на дейността по оценка на нуждите и подбор на лицата, който

да получават патронажна грижа;

 • Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за потребители,

съобразно оценката на техните индивидуални потребности;

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,

вкл. лекарства, както и заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната;

 • Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране.

Целта на проекта е предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация и пандемията от COVID-19, оказване на подкрепа на целеви групи:

 • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години;
 • Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

Услугите за лицата от целевите групи са свързани с:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегративни здравно – социални услуги от целевата група по Проекта.
 • Допълваща дейност – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги – със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на 204 лица от целевата група на СО – район „Младост“, отговарящи на изискванията на процедурата в периода на епидемична ситуация в страната, мерките срещу разпространението на COVID-19, като това е превенция срещу разпространението на вируса.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите са:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка при подаване на заявлението);
 3. Автобиография (по образец);
 4. Медицинско свидетелство за работа след интервю и одобрение и преди сключване на трудов договор за длъжността Помощник в дома;
 5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 6. Декларация (по образец).

 

Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в центъра за административно обслужване (деловодството) на Столична община – район „Младост“, София -1712, ул.“Свето Преображение“ № 1, или да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община – район Младост.

За консултации и разяснения може да се свържете с диспечер:

Ивона Младенова – диспечер на тел. 029067657 и имейл –  i.mladenova@mladost.bg