Информация за потребителите

Обява

за прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19, за набиране на ПОТРЕБИТЕЛИ на социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 “Патронажна гарижа + в община Столична”, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Дейностите, които ще се предоставят са:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.

  • Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно.

Целевите групи, които попадат в обхвата на „Патронажната грижа“:

  • хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.,

  • и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Всеки желаещ, който иска да се възползва от предоставянето на услугите, трябва да попълни заявление-декларация по образец и да го подаде в центъра за административно обслужване на граждани (деловодството) в Столична община – Район “Младост”, на адрес София 1712, ул.“Свето Преображение“ № 1, етаж първи от 9.00 до 16.30 часа.

За консултации и разяснения може да се свържете с диспечер на телефон и имейл:

Ивона Младенова – диспечер на тел. 029067657 и имейл – i.mladenova@mladost.bg;

Договор № BG05M9OP001-2.101-0171-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020