Проект „Съпричастност за независим живот“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ“ КАНДИДАТСТВА ПО СХЕМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ И СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.

Столична община – Район „Младост“, като конкретен бенефициент на проекта, на 16 декември 2015 г. сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0189-C001 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът ще е с продължителност 20 месеца , а срокът на предоставяне на социалната услуга
„Личен асистент “, „Социален асистент ”, „Домашен помощник ” и „Здравен асистент ” – 18 месеца.

Обща стойност на проекта 499 979, 53 лв.

Разпределение на бюджета: Бюджет

Министерство на труда и социалната политика

Проект № BG05M9OP001-2.002-0189

„Съпричастност за независим живот”

Информация за проекта