ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Тук може да намерите актуална информация за “ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I ”.

КОНСУЛТАЦИИ СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМАТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ: 

НА СЛЕДНИТЕ САЙТОВЕ:

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Public/AllNews

И В ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ

ВТОРНИК: ОТ 13.30-16.30ч.
ЧЕТВЪРТЪК: ОТ 10.00-12.00ч.
В СТАЯ 208, ИНЖ.ХР.МИХАЙЛОВА

В СТАЯ 202, ИНЖ.Й.МИТЕВА

В СТАЯ 323, К.ГРАНДЖЕВА

В Министерството на регионалното развитие са публикувани Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, при която интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи за енергийно обновяване на жилищните сгради.

В публикувания документ се предвижда срокът за кандидатстване да бъде до 17,00часа на 31 май 2023 г. Насоките предвиждат подготвителните разходи за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и енергийно обследване да се възстановяват на база одобрена от структура за наблюдение и докладване методология, без да е необходимо да се предоставят разходооправдателни документи за одобрените проекти за изпълнение на инвестиции.

Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ от инвестиционен проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, „Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, са утвърдени със Заповед № РД–02–14–1246 / 20.12.2022г. на Заместник – Министъра на Регионалното развитие и благоустройство.

Утвърдените насоки и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ в секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за отворени за кандидатстване“.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

В обхвата на програмата допустими за финансиране ще бъдат:

 • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
 • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Предвидено е общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“.

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради (броят самостоятелни обекти на които са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик), които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Съгласно т.8 от текста на Насоките за кандидатстване ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ за финансиране са:

 1. Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
  • По външните сградни ограждащи елементи:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата:
 • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 1. СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 2. СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 3. СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

ВАЖНО!

НЯМА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА И СЛЕДНИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 2. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 3. Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 4. Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 5. Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 6. Въвеждане на обекта в експлоатация;
 7. Публичност и информация на проекта;
 8. Организация и управление на проекта.

ВАЖНО!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ ПАРАМЕТРИ ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ:

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.

В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на крайния получател и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата.

В доклада от обследването, следва да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда. (в случаите, когато предложението включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници).

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ). Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от сграда в експлоатация, следва да се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни инсталации и системи по чл. 31, ал. 2. от Закона за енергийна ефективност.

Проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност, ще се финансират само след извършено обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Съгласно т.9 от текста на Насоките за кандидатстване ДРУГИ ВАЖНИ УСЛОВИЯ по процедурата са:

 1. Разходите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, са подготвителни дейности по ПИИ. Тези дейности са завършени преди подаване на ПИИ, разходите за тях са допустими за финансиране в съответствие с периода на допустимост на разходите, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване. Тези дейности се считат за подготвителни по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 и не нарушават стимулиращия ефект на помощта!
 2. Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
 3. Предложенията за изпълнение на инвестиция следва да предвиждат всички допустими енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с поставените изисквания за енергийна ефективност – сградата да постига минимум клас на енергопотребление „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия;
 4. Кандидатът трябва да предвиди строителен надзор от лицензирана фирма, съгласно чл. 168 ал. 2 от Закона за устройство на територията.
 5. Завършването на строителството и въвеждането в експлоатация се извършва по реда на ЗУТ.
 6. В случай, че ПИИ включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е необходимо в доклада от обследването изрично да се посочи, че производство на електрическа и/или топлинна енергия са за собствено потребление и същата не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на общите части на съответната сграда!
 7. При разработване на предложение кандидатът задължително трябва да предвиди в изпълнението на проекта дейности за популяризиране на приноса на МВУ за финансиране на инвестицията.

ВАЖНО!

Техническите характеристики на сградите при изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и обследването за енергийна ефективност следва да бъдат установявани и чрез архитектурно заснемане и/или налична техническа документация на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции в степен достатъчно обосноваваща нейния обемно-планировъчен характер.

КП могат да се обърнат за съдействие към общинската администрация, на чиято територия се намира сградата, в случай на налична в общината техническа документация на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

 1. Степен на проектна готовност

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.

За сградата/блок-секцията/групата от свързани блок-секции следва да бъде представено:

 • Заявление за участие;
 • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 • Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
 • Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
 • Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.
 1. В случаите, че общинска администрация подпомага гражданите, чрез финансиране със собствени средства изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, то тя уведомява гражданите за необходимите ѝ документи.
 2. След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС – водещият партньор предлага на Крайния получател да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции.

ВАЖНО!!!

Задължение на водещия партньор е да съхранява за всяко одобрено за финансиране ПИИ оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея съпътстваща документация (документи при съгласувания, одобрения, разрешения и др.).

За кандидатстване към ПИИ сдружението следва да представи:

 1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 3. Обобщена КСС по окрупнени показатели – подготвя се от водещия партньор;
 4. Други документи посочени в т.19 от Насоките

 

Сдружението отговаря за данните и пълнотата на посочената техническата документация.

ВАЖНО ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ!

В случай, че на етапа на кандидатстване, съгласно техническата документация, се констатират разходи, които не са допустими, съгласно т.11 „Допустими разходи, за ПИИ за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на настоящите насоки, същите следва да бъдат представени в отделна КСС и кандидатът следва да я представи, заедно с основната КСС, във формат „Excel“. Аналогично, в случай че допустимите разходи за СМР са разделени между средства с източник на финансиране МВУ и допустим собствен принос, разходите, финансирани от МВУ и тези, финансирани със собствен принос, следва да бъдат представени в отделни КСС.

В случай на жилищна сграда, в която има самостоятелни обекти, които се използват за стопанска дейност, сдружението представя и отделно/и КСС за самостоятелните обекти за които се прилага режим на минимални помощи в съответствие с изискванията на Регламент 1407/2013.

В случай, че на етапа на кандидатстване, за обектите на интервенция не е налична техническа документация в пълна степен на проектна готовност, както и не са обособени отделни КСС за обектите със стопанска дейност, след етапа на проектиране водещият партньор има задължение да обособи възникналите при проектирането недопустими разходи в отделна КСС и да я представи, заедно с основната КСС във формат „Excel“. Аналогично, в случай че допустимите разходи за СМР са разделени между средства с източник на финансиране МВУ и допустим собствен принос, разходите, финансирани от МВУ и тези, финансирани със собствен принос, следва да бъдат представени в отделни КСС.

В случай, че на етапа на верификация бъдат установени разходи за СМР върху недвижима собственост, различна от тази на крайния получател, както и разходи, които не са допустими, съгласно настоящите Насоки за кандидатстване, тези разходи няма да се финансират по процедурата и ще подлежат на възстановяване от водещия партньор.