Обявление по ЗУТ

Проект за изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура

Столичната община – район „Младост“ на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура в обхват на улица от о.т. 304-о.т. 311, УПИ I-9534, 9535, 9828 – за жилищно строителство, УПИ II-9828 – за жилищно строителство, кв. 12, УПИ II-9856 – за ТП, УПИ III-9828 – за жилищно строителство и оо, УПИ XV-1137 – за жилища, магазини и офиси, кв. 12-А, м. НПЗ „Изток“ – м. Къро, район „Младост“ – СО. Проектите са изложени в Район „Младост“ – СО.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“.
Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 36/13.05.2022г., стр. 129.