Обявление по ЗУТ

Проект за изменение на ПУП- план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ ІХ-1514б, УПИ Х-217 и УПИ VIII-1512 кв. 7 м. “в. з. Американски колеж –I част”, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755, район “Младост“

В район “Младост” на СО е постъпило заявление с вх. № към РМЛ18-ГР00-24- [2]/22.02.18 от 22.03.2018г. от Ян Любенов Нинов, собственик на УПИ IX-1514б кв. 7 м. “в.з Американски колеж I част“, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755 с искане за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ IХ-1514б и контактни УПИ Х-217 и VIII-1512 кв. 7 м. “в.з. Американски колеж-Iчаст” по плана на гр. София.

Към заявлението са приложени: комбинирана скица между действащия ПУП и одобрена кадастрална карта, нот. акт № 154, том XVІ, дело № 2723/1962г., нот. акт № 73, том V, рег. № 12015, дело № 775/2016г., удостоверение за наследници № АО9400/09.07.2013г., издадено от район „Средец“ на СО, скица на поземления имот, издадена от СГКК-гр. София и мотивирано предложение за изменението на действащия подробен устройствен план, с което се предлага изменение на границите на УПИ IХ-1514б кв. 7, които ще минават по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755 и преотреждането му за имот с идентификатор 68134.4094.755.
Действащия план за регулация на м. “в.з. Американски колеж-Iчаст” е одобрен със заповед № 5309/28.02.1958г. на Министъра на комуналното строителство, благоустройството и пътищата и изменен със заповед № 325/28.08.1959г. на Председателя на ИК на СГНС. Със заповед № РД-18-15/09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за територията.
Мотивираното предложение с приложените към него документи са разгледани на заседание на РЕСУТ с Протокол № 4/25.04.2018г., т. 4.

При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на УПИ IХ-1514а, кв. 7, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755 по КККР на м. “в.з. Американски колеж-Iчаст”, район “Младост”, което се установява от приложените документи за собственост, с което е спазена разпоредбата на чл.124а, ал. 5 от ЗУТ.
Видно от мотивираното предложение се иска промяна на плана за регулация за УПИ IХ-1514б и контактни УПИ Х-217 и VIII-1512 кв. 7 м. “в.з. Американски колеж-Iчаст” по плана на гр. София като регулационните линии следват имотните по одобрена кадастрална карта. Спазено е изискването на чл. 17, ал. 1 от ЗУТ и чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Направеното предложение за изменение на план за регулация е целесъобразно, налице са законови основания за допускането му по чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ чл.110,ал. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, чл. 135, ал. 3 и 6 от ЗУТ, Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на Кмета на Столична община и Протокол на РЕСУТ № 4/25.04.2018г. т.4

Р А З Р Е Ш А В А М:
1.Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:
УПИ ІХ-1514б, УПИ Х-217 и УПИ VIII-1512 кв. 7 м. “в. з. Американски колеж –I част”, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755, район “Младост“, гр. София.
2. При изработването на проекта да се спазват следните задължителни предписания:
2.1. Проектът за ИПР, да се изработи върху актуална кадастрална карта.
2.2. Проектът за ИПР да се изработи в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове и всички законови и подзаконови актове, касаещи устройственото планиране на територията.
3. Определям срок от шест месеца от датата на съобщаване на настоящата заповед на заявителя, за внасяне на проект за изменение на ИПР в обхвата по т. 1 и при спазване на изискванията по т. 2. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.
4. Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват по т. 1.
5. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за целта места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана и се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА
РАЙОН “МЛАДОСТ” НА СО:
АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ

14:40 | 14.05.18 | Обявление по ЗУТ