Обявление по ЗУТ

Проект за изменение на ПУП- план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ ІV-971 и УПИ XVII-971 кв. 69 м. “Горубляне”, район “Младост“

З А П О В Е Д РМЛ18-РА50-3/14.05.2018г.

В район “Младост” на СО е постъпило заявление с вх. № РМЛ18-ГР00-18/15.02.2018г. от Димитрина Александрова Иванова, пълномощник на Емил Петров Мирчев, собственик на УПИ ХVII-971 кв 69, поземлен имот с идентификатор 68134.4086.971, м. „Горубляне“ и от Ирина Темелакиева Радева-Николова, собственик на УПИ IV-971 кв. 69 м. „Горубляне“ поземлен имот с идентификатор 68134.8086.1971 с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ XVII-971 и УПИ ІV-971, кв. 69, м. “Горубляне”, район „Младост“, гр. София.
Към заявлението са приложени комбинирана скица, скици за поземлени имоти с идентификатори 68134.4086.971 и 68134.4086.1971, издадени от СГКК, договор за доброволна делба № 125, том 11, рег. № 24930/0108.1997г., брачен договор № 59, том I, рег. № 1285/10.07.2014г. и мотивирано предложение за изменението на действащия подробен устройствен план, с което се предлага изменение на вътрешно-регулационната линия между УПИ ІV-971 и УПИ XVII-971 кв. 69 м. „Горубляне“, като се обособят нови УПИ ІV-971 и УПИ XVII-971 кв. 69 м. „Горубляне по съществуваща на място масивна ограда и преотреждането на УПИ IV-971 за позeмлен имот с идентификатор 68134.4086.1971.
Действащия ПУП за м. “Горубляне” е одобрен със заповед № РД-09-50-481/23.09.1994г. на Главния архитект на СО и изменен в обхвата на УПИ XVII-971 и УПИ IV-971 кв. 69 със заповед № РД-06-229/01.07.1997г. на Кмета на район „Младост“ на СО. Кадастралната карта за кв. Горубляне е одобрена със заповед № РД-18-35/09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Предвиденото изменение на плана за регулация следва да бъде одобрено при условията и по реда на чл.15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с оглед на уреждане на отношенията на собственост между заявителите.
Мотивираното предложение с приложените към него документи е разгледано на заседание на РЕСУТ. Становището на експертния съвет, отразено в протокол № 4 от 25.04.2018г., т. 6 е: Проектът за ИПР да бъде придружен от предварителен договор, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за разрешаване изработването на ПУП е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на УПИ IV-971 и XVII-971, кв. 69, поземлени имоти с идентификатори 68134.4086.1971 и 68134.4086.971 по КККР на кв. Горубляне, район “Младост”, което се установява от приложените документи за собственост.
Направеното предложение за изменение на план за регулация е целесъобразно, налице са законови основания за допускането му по чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 135, ал. 3 и 6 от ЗУТ, Заповед № РД-09-1423/05.12.2012г. на Кмета на Столична община, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Протокол на РЕСУТ № 4/25.04.2018г. т.6

Р А З Р Е Ш А В А М:
1.Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

УПИ ІV-971 и УПИ XVII-971 кв. 69 м. “Горубляне”, район “Младост“, гр. София.

2. При изработването на проекта да се спазват следните задължителни предписания:
2.1. Проектът за ИПР, да се изработи върху актуална кадастрална карта.
2.2. Проектът за ИПР да се изработи в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове и всички законови и подзаконови актове, касаещи устройственото планиране на територията.
2.3 Проектът за ИПР да бъде придружен от предварителен договор, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
2.4 Проектът за ИПР на основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да се съгласува от СГКК-гр. София.
3. Определям срок от шест месеца от датата на съобщаване на настоящата заповед на заявителя, за внасяне на проект за изменение на ИПР в обхвата по т. 1 и при спазване на изискванията по т. 2. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.
4. Настоящата заповед спира прилагането на действащия подробен устройствен план в териториалния обхват по т. 1.
5. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което се поставя на определените за целта места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана и се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА
РАЙОН “МЛАДОСТ” НА СО:
АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ

14:45 | 14.05.18 | Обявление по ЗУТ