Обявление по ЗУТ

Проект за ИПРЗ за УПИ XVII-355, XVIII-356, XIX-356, ХХ-356 u XXI357 от кв. 41 м. „Горубляне“

Съобщаваме Ви, че в отдел „УТК“ е постъпил за одобряване проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XVII-355, XVIII-356, XIX-356, ХХ-356 и XXI-357, кв. 41 м. “Горубляне” по плана на гр. София.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Главния архитект на СО чрез район “Младост” на СО.

Проекта може да бъде разгледан в сградата на район “Младост” на СО, стая 214.

Приложение: Копие от проекта

17:56 | 21.08.17 | Обявление по ЗУТ