Обявление по ЗУТ

Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на Софийски околовръстен (СОП) път – южно платно.

Район „Младост“-Столична община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на Софийски околовръстен (СОП) път – южно платно, от о.т. 511п до о.т. 66 с предвиждане на нови вход-изходи от о.т. 269 – о.т. 268 – о.т. 266 – о.т. 266 – о.т. 264 и от о.т. 267 – о.т. 272 – о.т. 271 – о.т. 270; от о.т. 48 – о.т. 58 за нова улица северно от СОП от о.т. 20 до о.т. 19 – о.т. 17; изменение на уличната регулация на м. Детски град от о.т. 176 – о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 13а – о.т. 1б до о.т. 1в и от о.т. 400е до о.т. 400б; изменение на контактни УПИ – „за централна база на Съюза на българските автомобилисти“, от м. Отреждане на терен в м. Панчарево-Детски град и УПИ І-1310 – „за ветеринарна клиника“, кв. 4, м. Детски град; план за улична регулация на ул. Михаил Греков от о.т. 17 – о.т. 261 – о.т. 262 – о.т. 263 – о.т. 264 – о.т. 273 – о.т. 274 – о.т. 275 – о.т. 276 – о.т. 277 – о.т. 278 – о.т. 279 до о.т. 280 (ул. Самоковско шосе) и от о.т. 275 – о.т. 287 – о.т. 286 – о.т. 285 – о.т. 284 – о.т. 283 – о.т. 282 до о.т. 281 (ул. Самоковско шосе) и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Проектът е изложен в Район „Панчарево“ и Район „Младост“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнарод ването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“ и Район „Младост“.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 68/08.08.2023г., стр. 60,61