Обявление по ЗУТ

Проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2

Район “Младост” СО на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2 в обхват: УПИ II, III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 112; улица от о.т. 274 – о.т. 275 до о.т. 15б включително; северна и западна граница на УПИ V, от кв. 113; улица от о.т. 295 до о.т. 35 включително; УПИ II от кв. 5; улица от о.т. 34 до о.т. 35б; УПИ IV, V и VI от кв. 117; задънена улица о.т. 283г – о.т. 283д; западна граница на УПИ XLVI, XXI и алея от кв. 113; западна граница на УПИ I, VI, VII от кв. 114, съгласно посочения с черна пунктирна линия обхват. 

Проектите са изложени на информационното табло в сградата на Район „Младост“ СО.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“ СО.

Обявлението е публикувано в ДВ бр. 79/04.10.2022г., стр. 71

Проектът може да бъде разгледан на следния електронен адрес:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/319