Обявление по ЗУТ

Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за изграждане на разклонение на "Трети метродиаметър" на "Софийски метрополитен"

Район „Младост“ – Столична община съобщава на основание чл. 128, ал. 1 и 11 (предишна ал. 10 – изм., ДВ, бр. 16 от 2021 г.) от ЗУТ, че са преработени проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военнаакадемия „Г. С. Раковски“ по бул. Гео Милев, бул. Асен Йорданов, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. Цариградско шосе до бул. Йерусалим.
Проектите са изложени за запознаване в райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.
Изменението на ПУП обхваща части от местности: Подуяне – център, Гео Милев – Подуяне – Редута, Гео Милев и Гео Милев – Подуяне – Редута, Парк „Гео Милев“, Христо Смирненски – Слатина, Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина, НПЗ „Изток – м. Къро“, БАН IV км, Младост 1.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.
Обявлението е публикувано в ДВ бр.21/15.03.2022г., стр.140.

Проектът може да бъде разгледан на следния електронен адрес:

https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/306/#Attachment