Получени са 71 заявления за интерес и подкрепа от етажни собствености по проект SHEERenov

В резултат от обявена покана за включване на етажни собствености в дейностите по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” в указания срок са постъпили общо 71 заявления за интерес и подкрепа от етажни собствености. Етажните собствености, които отговарят на поставените условия в поканата и ще продължат своето участие в проекта, са публикувани тук.

Кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща за следващите стъпки в изпълнението на проектните дейности, които включват извършване на огледи на сградите на етажните собствености по предварително съгласуван с тях график и оказване на техническа подкрепа под формата на консултации. Собствениците на самостоятелно обособените обекти, както и домоуправителите на етажните собствености, ще бъдат поканени да попълнят анкетни форми, разработени за нуждите на проекта.

След получаване на консултантските услуги, за  30 етажните собствености, постигнали необходимото съгласие за продължаване (извън проекта) на процеса на енергийно ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.  Условия за това са (в степента, в която е приложимо):

  1. Да се постигне съгласие в етажната собственост за обновя­ването за енергийна ефективност;
  2. Да се постигне съгласие за формиране на сдружение на собстве­ниците съгласно реда на ЗУЕС;
  3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови учас­тия от страна на ССО (ако е приложимо);
  4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните ССО. Напри­мер: от собствени средства, от кредит за СС, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.

 

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov” се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.