СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ“ КАНДИДАТСТВА ПО СХЕМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ И СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.

Район „Младост“ СО като конкретен бенефициент на проекта, на 16 декември 2015 г. сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0189-C001 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът ще е с продължителност 20 месеца , а срокът на предоставяне на социалната услуга
„ Личен асистент “ , „ Социален асистент ” , „ Домашен помощник ” и „ Здравен асистент ” – 18 месеца.

Обща стойност на проекта 499 979, 53 лв.

Разпределение на бюджета: Бюджет:

Министерство на труда и социалната политика

Проект № BG05M9OP001-2.002-0189

„Съпричастност за независим живот”

СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОН „МЛАДОСТ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 06.01.2016 Г. ДО 19.01.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В ПРИЕМНАТА СТАЯ № 101 НА РАЙОН „МЛАДОСТ“, ЕТАЖ 1, ФОАЙЕ.

СЛЕД 19.01.2016 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

*1. Информация за кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга и изисквания към кандидатите за персонал за предоставяне на социалната услуга: ТУК, ТУК и ТУК.
*2. Документи за кандидатстване за персонал за предоставяне на социалната услуга: ТУК, ТУК и ТУК.
*3. Информация за потребители на социалната услуга: ТУК.
*4. Документи за кандидат – потребители на социалната услуга: ТУК и ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи по проект „Съпричастност за независим живот“ приключи.

Приети са 230 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти.

На кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти предстоят две процедури:

1. Провеждане на заключително задължително интервю.
2. Провеждане и участие в задължително въвеждащо обучение като персонал, предоставящ социални услуги.

В периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. ще бъдат проведени задължителните заключителни интервюта с кандидатите за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти

.

Лицата, които не се явят на задължителното заключително интервю, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

СЪОБЩЕНИЕ

Приемът на документи по проект „Съпричастност за независим живот“ приключи.

Приети са 230 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти.

На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет.

Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от експерти-оценители от дирекция „Социално подпомагане – Младост“.

В периода от 18.01.2016 г. до 26.01.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали заявления като кандидат-потребители.

Лицата, които откажат да им бъде извършена оценка на потребносите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА!

СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОН „МЛАДОСТ“ ОБЯВЯВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
2. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
3. ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 21.01.2016 Г. ДО 29.01.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 Ч. В ПРИЕМНАТА СТАЯ № 101 НА РАЙОН „МЛАДОСТ“, ЕТАЖ 1, ФОАЙЕ.
СЛЕД 29.01.2016 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

С П И С Ъ К

*НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР*: СПИСЪК

*НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ТОЧКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР*: СПИСЪК

Списък на потребители и лични асистенти, с които ще бъдат сключени договори по проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.
Списък на потребители и лични асистенти които ще бъдат включени на следващ етап в проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.
Списък на потребители и лични асистенти, които няма да бъдат включени в проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2016 Г. В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОТКРИВА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА”.
ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА.

1. Информация и изисквания към кандидатите: ТУК.
2. Документи за кандидатстване: ТУК, ТУК и ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ РАЙОН МЛАДОСТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. „Здравен асистент“ – трудов договор – на 4 часов работен ден
2. „Психолог” – граждански договор – до 35 часа на месец
3. „Диспечер” – трудов договор – на 8 часов работен ден
4. „Водач на МПС за хора със специфични нужди” – трудов договор – на 8 часов работен ден
5. „Домашен помощник” – трудов договор – на 4 часов работен ден
6. „Социален асистент” – трудов договор – на 4 часов работен ден

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 15.02.2016 Г. ДО 26.02.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 5 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
Столичана община – район „Младост“ има удоволствието да Ви покани на презентация по повод стартирането на „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ по проект „Съпричастност за независим живот”.
Проектът „Съпричастност за независим живот”с бенефициент Столична община – район „Младост“ се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0189-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Презентацията ще се проведе на 08.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателна зала на район „Младост“, с адрес: гр. София, ул. Свето Преображение №1.
Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. На събитието са поканени, граждани и заинтересовани лица. Информация относно проекта може да намерите на интернет-страницата на район „Младост“.

 

Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността домашен помощник и социален асистент: ТУК.
Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността диспечер: ТУК.
Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността психолог: ТУК.

 

 

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА”:

 

 

Списък на оценените кандидати за длъжността „Диспечер” и определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.
Списък на оценените кандидати за длъжността „Психолог” и определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.
Списък на оценените кандидати за длъжността „Социален асистент” и длъжността „Домашен помощник” определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ В СГРАДАТА НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“ , ЕТАЖ 1, СТАЯ 125 СЕ ОТКРИВА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА“. ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА. ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА МОГАТ ДА ДАВАТ ЗАЯВКИ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪРА НА ТЕЛЕФОН:02/877 71 38.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ ЩЕ СТАРТИРА СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ УЧАСТНИК ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АДАПТИРАНИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“: ТУК.

 


Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Съпричастност за независим живот” информираме заинтересованите лица, че процедурата по Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания е прекратена с решение № СОА16-РД93-93 от 11.05.2016г. на кмета на Столична община с правно основание – Чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП.
Уведомяваме Ви, че в най-кратки срокове ще стартира нова процедура за доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания съобразно предвидения в Закона за обществени поръчки ред.
Повече информация относно прекратената процедура, може да бъде намерена на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки: ДОКУМЕНТИ.

На 14.07.2016 г. е открита нова процедура за доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания. За повече информация кликнете ТУК:

СЪОБЩЕНИЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СО РАЙОН „МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА”. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 19.09.2016 Г. ДО 30.09.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 8 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛЕФОН: 02/877 71 38 – Л. Мутафчиева /Диспечер/.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ СО РАЙОН „МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
1. „Водач на МПС за хора със специфични нужди” – трудов договор – на 8 часов работен ден
2. „Домашен помощник” – трудов договор – на 4 часов работен ден
3. „Социален асистент” – трудов договор – на 4 часов работен ден

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 19.09.2016 Г. ДО 30.09.2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАТО ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ (SO-MLADOST.COM) ИЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КАНДИДАТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“. ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е В РАМКИТЕ НА 8 РАБОТНИ ДНИ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 Ч. ДО 16:00 В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „МЛАДОСТ“.

Документи за кандидат-потребители на социални услуги: ТУК и ТУК.
Информация за кандидат-потребители на социални услуги: ТУК.
Документи за кандидати за персонал: ТУК, ТУК и ТУК.
Изисквания към кандидатите за персонал: ТУК.

С П И С Ъ К *НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06.10.2016 г. в сградата на СО район „Младост”, етаж 2, стая 227- по график. ТУК.
„С П И С Ъ К НА  ОЦЕНЕНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ/ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ТОЧКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР” ТУК.
С П И С Ъ К НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ В ЧАСОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР ТУК.
                                                                                          СЪОБЩЕНИЕ за конкурс

 1. Документи за кандидатстване ТУК и ТУК.

2.  Изисквания към кандидатите ТУК.

Съобщение

От 27.03.2017 г. стартира транспортната услуга по проект „Съпричастност за независим живот“- всички потребители с включена транспортна услуга по договор могат да дават заявки за специализиран транспорт на тел.02/877 71 38- диспечер.

Лица с увреждания, с постоянен адрес на територията на район „Младост“ могат да подават документи за включване в проекта, за предоставяне на транспортна услуга.

Документи се приемат  от 27.03.2017 г., като образците на документите за може да свалите от тук: Заявление и Деклараци за съгласие или ще се предоставят на кандидатите в деловодството на район „Младост“. Приемането на документи е всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 в деловодството на район „Младост“.

Допълнителна информация на телефон 02/877 71 38 – диспечер

Съобщение

Уважаеми съграждани в неравностойно положение,

Можете да се възползвате от предоставената, ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СО РАЙОН „МЛАДОСТ”, безплатна транспортна услуга от дома ви до всяка точка на столицата със специализирано транспортно средство – бус с рампа. В буса са осигурени места и за ваш придружител, който също ползва услугата безплатно. За целта следва да подадете документи и да сключите договор по проект „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. Могат да кандидатстват всички инвалиди с постоянен адрес на територията на район Младост. След като сте сключили договор за право на ползване на транспорт по проекта, с едно обаждане на тел.: 02/877 71 38 – Л. Мутафчиева – диспечер, ще можете да заявите вашето желание за ползване на буса в удобни за вас дни и часове. Можете да се възползвате от тази услуга всеки работен ден от 8,30 -17,00 ч. до 1 август 2017 г. Очакваме ви!

СУПЕРВИЗИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПРЕДОСТАВЯЩ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

На 27 и 28 юли 2017 г. в Центъра за семейно консултиране в ж.к. Младост-1 се проведе групова супервизия в изпълнение на дейност 7: „Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги“ по проект „Съпричастност за независим живот“ по опреративна програма „Развите на човешките ресурси“.

Като заключителна среща, бяха набелязани и разгледани акценти от изминалия период – трудности, постижения, персонални цели и резултати. На присъстващите бе дадена възможност да поставят въпроси свързани с развитието и състоянието на ползвателите на социални услуги, сензитивността относно промените, настъпили и/или настъпващи в тях, развитите умения за справянето с различни ситуации и поведенчески реакции. Отчетени бяха постигнати резултати по време на изпълнението на дейностите по проекта, както и необходимостта от продължаване на полагането на грижи за хората в неравностойно положение.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

 

Вид услуга, предоставяна по проекта Реален брой ползватели Реален брой наети обслужващи лица
Личен асистент 71 70
социален асистент 12 1
домашен помощник 12 2
здравен асистент 50 1
транспорт 71 1
Психологическа подкрепа на потребителте на социални услуги 53 1
Психологическа подкрепа на персонала предоставящ социални услуги 75
Пряк контакт с потребители и персонал- диспечер 206 1