Уважаеми съграждани,

На основание писмо с вх. № РМЛ23-ДИ04-164/ 25. 04. 2023 г. от Директора на СЕДМА РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ и Заповед № СОА23-РД09-996/20.04.2023 г. на кмета на Столична община, за създаване на организация за пожарна безопасност в защитени територии – изключителна държавна собственост, през пожарния период за 2023 г. е необходимо да се спазват следните противопожарни мерки:
1. Да се спазват правилата за пожарна безопасност с цел защита на горските и земеделските територии от пожари;
2. Забранено е опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и земите от горските територии и на 100 м. от границите им ;
3. Забранено е да се изгарят стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и други растителни отпадъци в земеделските земи съгласно Закона за опазване на земеделските земи;
4. Забранено е паленето на огън в горските територии извън местата, обозначени с табела с надпис „Място за палене на огън“ ;
5. Забранено е оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен ;
6. Да се осигури свободен достъп на противопожарните автомобили до всички сгради и съоръжения, с цел успешно пожарогасене;
7. Лице, забелязало възникнал пожар, незабавно да подаде сигнал на тел. 112 ;
8. Причинителите на пожари и тези, които не спазват правилата за противопожарна безопасност, се санкционират по реда на Закона за горите и Наказателния кодекс.