Обявление по ЗУТ

Протокол №13 от заседание на РЕСУТ от 08.11.2017 г.

ПРОТОКОЛ  №13

от 08.11.2017г.

 Днес, 08.11.2017г., на основание Заповед №РМЛ17-РД91-102/03.11.2017г. на Кмета на СО-Район “Младост”, се проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, назначен със Заповед №РМЛ17-РД91-92/09.10.2017г. на Кмета на СО-Район “Младост”, за разглеждане на следните устройствени и  инвестиционни  проекти:

 1. Вх. №РМЛ17-АП00-72-(3)/19.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство на пункт за технически прегледи, чрез пристройка на два етажа – I етап, и надстройка на един етаж за офиси – II етап“ находящ се в УПИ XIV-851, 905, кв.1, м.“НПЗ Изток – Къро“, район „Младост“, по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ17-АП00-197/21.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и промяна на предназначението на битови помещения в склад за лекарствени продукти“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4092.1207.3, УПИ III-1207, кв.3, ул. „инж.Г.Белов“, кв.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ17-АП00-150/14.07.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Надстройка на жилищна сграда“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4086.240, УПИ ХIII-240, кв.46, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ16-ГР00-227-(6)/01.11.2017г. – за обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХVII-1264, образуване на два нови УПИ XVII-1264 и УПИ-541 (поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.1264 и 68134.4090.541), кв.21, м.“в.з. Американски колеж – Iч“, район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ17-ГР00-101-(10)/26.10.2017г. – искане за разрешаване на градоустройствена процедура за изменение на ПУП – ИПРЗ за УПИ XV-423, кв.35, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ17-ГР00-89-(13)/30.10.2017г. – одобряване на проект за ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) за УПИ XVII-355, XVIII-356, XIX-356, XX-356. XXI-357 от кв.41, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ16-ГР00-251-(4)/27.07.2017г. – за обявяване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на кръстовище бул. “Андрей Сахаров“, бул. “Андрей Ляпчев“ и ул. “Бъднина“, прилежащо на кв.5а на м.Людмила Живкова“ (бул.“Ал. Малинов“), кв.5г на м.“Младост 1А“, кв.23 и кв.2в на м.“Младост 3“ район „Младост“ по плана на гр.София.
 1. Вх. №РМЛ17-АХ00-137/15.06.2017г. – за даване на становище по Мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв.10, местност „Младост 2“ по плана на гр.София (между блокове 217 и 218А), във връзка с резултатите от проведеното обществено обсъждане.
 1. Допълнително беше разгледано заявление с Вх. № РМЛ17-АП00-192/15.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Смяна на предназначението на кабинет за нетрадиционна медицина в магазин – шоурум за промишлени стоки“ находящ се в УПИ IV-1839, кв.5Г, м.“Ал. Малинов“, ж.к.“Младост 1А“, район „Младост“, по плана на гр.София.

Заседанието се проведе в следния състав:

Председател: арх. Стефан Стефанов –  Гл. архитект на СО – Район „Младост”

Членове:

 1. арх. Румен Русев – Зам. кмет на СО – Район „Младост”
 2. арх. Росица Семова – началник отдел „УТК“
 3. инж. Маруся Лулева – началник отдел „УОСЖФ”
 4. инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК”
 5. арх. Ангел Василев – главен експерт в отдел „УТК“
 6. инж. Анна Милушева – главен експерт в отдел „ИИБ”
 7. инж. Радка Узунова – старши експерт в отдел „ИКС”
 8. инж. Мария Стоянова – представител на 07  РС „ПБЗН”
 9. арх. Юлия Цветкова – представител на Столична РЗИ
 10. арх. Васил Василев – представител на КАБ
 11. арх. Иво Самуилов – представител на САБ
 12. арх. Нина Гандева – външен експерт
 13. арх. Теодор Тодоров – външен експерт
 14. Александър Несторов – ст. юрисконсулт отдел „АИПО“

На заседанието не присъстваха:

 1. инж. Снежана Вълкадинова – началник отдел „ИИБ”
 2. ланд.арх. Сианна Хлебарска – старши експерт в отдел „Екология“
 3. инж. Георги Кордов – представител на КИИП
 4. арх. Милена Колева 

По т.1 от дневния ред

Арх. Р. Семова докладва инвестиционен проект за „Преустройство на пункт за технически прегледи, чрез пристройка на два етажа – I етап, и надстройка на един етаж за офиси – II етап“ находящ се в УПИ XIV-851, 905, кв.1, м.“НПЗ Изток – Къро“, район „Младост“, по плана на гр.София.

След доклада РЕСУТ

                                                           РЕШИ:

По проекта и документацията към него има следните непълноти и забележки:

 1. Не е приложено копие от одобрения проект на сградата.
 2. На приложената скица на поземления имот, издадена от СГКК – гр.София, са нанесени сгради, които не са отразени на чертеж „Ситуация“. Не са приложени строителни книжа за тези сгради. Техните площи не са отчетени при изчисляване на градоустройствените показатели, постигнати с проекта.
 3. Заглавието на проекта не кореспондира напълно с графичната част на проекта. Заглавието на челните страници се различава от това на чертежите. Да се коригира заглавието и да се уеднакви на всички графични и текстови документи по всички проектни части.
 4. Корекциите на контура на сградата, не са отразени в част „ВК“.
 5. На приложената виза за проектиране, съгласувана с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е отразен ел.кабел 10 кV, който минава под сградата. Да се представи оригинал на съгласуваната виза, тъй като копието е нечетливо, с цел да се изясни местоположението и вида на кабела. В случай, че минава ел.кабел под съществуващата сграда, да се представи становище от експлоатационното дружество.
 6. Не е спазено условието във визата за проектиране на трасировъчния план да се нанесат сградите в съседния УПИ XV-586,905, както и нормативните им отстояния до новопроектираните пристройка и надстройка.
 7. Не са приложени всички документи, доказващи собствеността на поземления имот.
 8. Не е приложена комбинирана скица.
 9. По част „Архитектура“:
 • Котировките в чертеж „Ситуация“ са нечетливи;
 • Да се докаже, че са спазени изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
 • Да се докаже, че са осигурени необходимия брой паркоместа в границите на имота, като се изчислят за всички обекти, съгласно нормите на Наредба №2 за ППКТСУТ. В случай, че се налага обособяване на нови паркоместа в имота, следва да се разработят част „Геодезия“ и част „Паркоустройство и благоустройство“;
 • Част от имота попада в устройствена зона Тти. Устройствените показатели следва да се изчисляват на база частта от имота, която попада в зона Оз1;
 • Устройствените показатели „Плътност на застрояване“ и „Интензивност на застрояване (Кинт.) следва да се изчислят като се отчете застроената площ и разгънатата застроена площ на всички сгради в имота. Застроените площи на пристройката и на съществуващата сграда не съответстват на размерите в чертеж „Разпределение“;
 • Няма количествена сметка.
 1. По част „Конструкции“ :
 • Не е изяснено какво става с конструктивните елементи (колони), които са били по фасадата на съществуващата сграда, след пристрояването;
 • В обяснителната записка е посочено, че няма преградни стени в офисната част на сградата, а в част „Архитектура“ има такива;
 • Осите не съответстват на осите в част „Архитектура“;
 • Няма количествена сметка и спецификация на вложените строителни материали.
 1. По част „Пожарна безопасност“: Не са спазени изискванията на чл.47 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП.

Връща проекта за корекции.

По т.2 от дневния ред

Арх. Р. Семова докладва инвестиционен проект за „Преустройство и промяна на предназначението на битови помещения в склад за лекарствени продукти“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4092.1207.3, УПИ III-1207, кв.3, ул. „инж.Г.Белов“, кв.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

След доклада РЕСУТ

                                                           РЕШИ:

По проекта и документацията към него има следните непълноти и забележки:

 1. Необходимо е да се направи преустройство на съществуващите битови помещения, както и да се докаже, че те имат необходимия капацитет да обслужват сградата.
 2. Да се представи становище от СРЗИ за проектната разработка.
 3. По част „Архитектура“: Няма количествена сметка.
 4. По част „Електрическа“: Да се представи предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за присъединяване на склада за лекарствени продукти.

След отстраняване на забележките предлага на Главния архитект на СО-Район “Младост” да одобри проекта и да издаде разрешение за строеж.

По т.3 от дневния ред

Арх. Р. Семова докладва инвестиционен проект за „Надстройка на жилищна сграда“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4086.240, УПИ ХIII-240, кв.46, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

 

След доклада РЕСУТ

РЕШИ:

По проекта и документацията към него има следните непълноти и забележки:

 1. На приложената скица на поземления имот, издадена от СГКК – гр.София, не са отразени всички собственици.
 2. Не е приложена скица на сградата с отразена собственост.
 3. Не са приложени документи, доказващи законността или търпимостта на останалите сгради в имота.
 4. Не са спазени изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
 5. Не са осигурени необходимия брой паркоместа, съгласно изискваниятана чл.43, ал.1 от ЗУТ и съгласно нормите на Наредба №2 за ППКТСУТ.
 6. Не са представени части „Геодезия“ и „Паркоустройство и благоустройство“.
 7. В заглавието на проекта не е посочен квартал по действащия регулационен план.
 8. Грешно е отразен възложителя на строежа. Да се отразят всички възложители в съответствие с нормата на чл.161, ал.1 от ЗУТ.

 

 1. По част „Архитектура“:
 • Не са изчислени коректно РЗП на жилищната сграда, обща РЗП в имота, съответно плътност на застрояване и Кинт.;
 • В разреза не са котирани светлите височини на помещенията. Светлата височина на новите етажи нследва да отговаря на изискванията на чл.72, ал.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;
 • На разреза и фасадите не са отразени абсолютни коти. Те следва да се отразят въз основа на направено геодезическо заснемане на фасадите на съществуващата сграда, за да се докаже спазване на максималната височина на сградата от котата на средното ниво на прилежащия терен;
 • Не е отразена площта на архитектурния елемент „кула“ и не е доказано, че отговаря на изискванията на чл.93, ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Площта следва да се изчисли за архитектурния елемент, който е над покривната плоскост, а не над линията на капандурите;
 • Не са спазени изискванията на чл.110, ал.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;
 • Да се докаже, че са спазени изискванията на чл.112 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;
 • Предвидена е водосточна тръба пред прозорец между оси 5 и 6. Да се коригира в части „Архитектура“ и „ВК“;
 • Няма количествена сметка.

 

 1. По част „Конструкции“:
 • Не е представено конструктивно обследване на съществуващата сграда;
 • Не са представени изчисления за доказване сеизмичната устойчивост на бъдещата сграда;
 • Не са разработени детайли на връзките, колоните, гредите и др.;
 • Няма количествена сметка.

 

 1. По част „Електрическа“:
 • Към проекта е приложено удостоверение от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в което е отразен само един абонатен номер, а в проекта са описани два съществуващи абонатни номера на електромери и един нов за надстройката;
 • Да се представи предварителен договор или становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за новата мощност от 12 кW.

 

 1. По част „ВК“:
 • Не са представени изходни данни от „Софийска вода“ АД;
 • Не е предвидено сухотръбие, съгласно изискванията на чл.207 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП;
 • Не е направено изследване за необходимия напор.

 

 1. По част „Пожарна безопасност“:
 • Представените схеми не доказват защита на дървената конструкция до II степен на огнеустойчивост, изискваща се съгласно Таблица 3 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП;
 • Не е предвидено сухотръбие, съгласно изискванията на чл.207 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП.

 

Връща проекта за корекции.

По т.4 от дневния ред

Инж. М. Недялкова докладва обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХVII-1264, образуване на два нови УПИ XVII-1264 и УПИ-541 (поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.1264 и 68134.4090.541), кв.21, м.“в.з. Американски колеж – Iч“, район „Младост“ по плана на гр.София.

След доклада РЕСУТ

 

                                                           РЕШИ:

По проекта няма забележки. Проектът да се изпрати в НАГ за последващо процедиране.

По т.5 от дневния ред

Инж. М. Недялкова докладва искане за разрешаване на градоустройствена процедура за изменение на ПУП – ИПРЗ за УПИ XV-423, кв.35, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

 

След доклада РЕСУТ

 

                                                           РЕШИ:

 Предлага на Главния архитект на СО – район „Младост” да издаде заповед за разрешаване на устройствена процедура за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410 и за изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в териториален обхват – УПИ XV-423, кв. 35, м. „Горубляне“, район „Младост”, Столична община. Проектът да се изработи при спазване на следните задължителни предписания:

 1. Задължително да се нанесе застрояването в съседните УПИ включително и през улица, съгласно одобрените и влезли в сила ПУП;
 2. В проекта за ИПЗ да се покаже рампа за вход – изход за подземните гаражи;
 3. Да се спази условието на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ;
 4. Проектът да се съгласува с експлоатационните дружества;
 5. Вход – изход за подземния гараж да се съгласува с отдел “Пътна полиция” – СДВР и Дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столична община;
 6. Да се спази чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО;

 

 По т.6 от дневния ред

Инж. Р. Харизанова докладва одобряване на проект за ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) за УПИ XVII-355, XVIII-356, XIX-356, XX-356. XXI-357 от кв.41, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

  

След доклада РЕСУТ

 

                                                           РЕШИ:

 

По проекта няма забележки. Предлага на Главния архитект на СО – Район „Младост“ да издаде заповед за одобряване на проекта.

 

По т.7 от дневния ред

Инж. Р. Харизанова докладва обявяване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на кръстовище бул. “Андрей Сахаров“, бул. “Андрей Ляпчев“ и ул. “Бъднина“, прилежащо на кв.5а на м.Людмила Живкова“ (бул.“Ал. Малинов“), кв.5г на м.“Младост 1А“, кв.23 и кв.2в на м.“Младост 3“ район „Младост“ по плана на гр.София.

 

След доклада РЕСУТ

                                                            РЕШИ:

 

Проектът да бъде съобразен с влезлите в сила:

 1. Заповед №РД-09-50-1253/25.11.2005г., влязла в сила 2009г. (действащ ПУП за „Младост 1А“, кв.5г
 1. ИПР одобрен с Решение №416 на СОС по Протокол №109 от 15.05.2007г.

И да се изпрати в Направление „Архитектура и градоустройство“ за последващо процедиране.

 

По т.8 от дневния ред

Арх. Р. Семова докладва даване на становище по Мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв.10, местност „Младост 2“ по плана на гр.София (между блокове 217 и 218А), във връзка с резултатите от проведеното обществено обсъждане.

 

 

След доклада РЕСУТ

 

                                                           РЕШИ:

Становището на експертния съвет е следното:

 1. Район „Младост“ подкрепя възраженията на гражданите по отношение на това, че разширението на футболното игрище ще доведе до повишаване нивото на шума, което ще пречи на живущите в съседните блокове, както и по отношение на това, че не са осигурени паркоместа за ползвателите на игрището.
 2. Приложеното геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуваща дървесна растителност са заверени от Дирекция „Зелена система“ с условие „да не се засяга и уврежда съществуваща растителност“. На мотивираното предложение са отразени две дървета (№6 и №8 от експертната оценка), които са твърде близо до оградата на предвиденото разширение и попадат в алеята, прилежаща на игрището. В тази връзка, район „Младост“ счита за недопустимо да се премахва висока дървесна растителност при изграждане на временен строеж.
 3. При разрешаване на временен строеж в неурегулиран поземлен имот следва устройствените показатели за съответната устройствена зона да се изчисляват въз основа на площта на поземления имот.

 

Документацията по преписката следва да бъде изпратена в Направление „Архитектура и градоустройство“ за последващо процедиране.

  

По т.9 от дневния ред

Арх. А. Василев докладва инвестиционен проект за „Смяна на предназначението на кабинет за нетрадиционна медицина в магазин – шоурум за промишлени стоки“ находящ се в УПИ IV-1839, кв.5Г, м.“Ал. Малинов“, ж.к.“Младост 1А“, район „Младост“, по плана на гр.София.

 

След доклада РЕСУТ

                                                            РЕШИ:

 

По проекта няма забележки. Предлага на Главния архитект да издаде разрешение за строеж.

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието закрито.

 

 1. Председател:…………………………..

арх. Стефан Стефанов

 1. …………………………….

арх. Румен Русев

 1. …………………………….

арх. Росица Семова

 1. …………………………….

инж. Маруся Лулева

 1. …………………………….

инж. Марияна Недялкова

 1. …………………………….

арх. Ангел Василев

 1. …………………………..

инж. Анна Милушева

 1. …………………………….

инж. Радка Узунова

 1. …………………………….

инж. Мария Стоянова

 1. ……………………………..

инж. Юлия Цветкова

 1. …………………………….

арх. Васил Василев

 1. …………………………….

арх. Нина Гандева

 1. ……………………………..

арх. Иво Самуилов

 1. ……………………………..

Александър Несторов

 1. …………………………….

арх. Теодор Тодоров

 

Съставил протокола:

……………………………….

арх. К. Костадинова

Документ: Протокол №13 от 08.11.2017 г

16:18 | 23.11.17 | Обявление по ЗУТ