Съобщения

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо СОА21-ДИ09-109/24.02.2021 г. на Областния управител на София, Ви информирам, че стартира процедура по избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Съветът включва представители на младите хора от всяка административна област на страната и насърчава детското участие в процесите на създаването и прилагането на политики свързани с младите хора.

Предстои провеждане на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Срокът за подаване на документите на кандидати за участие в процедурата за избор на членове на Съвета на децата, следва да бъдат  подадени  в Районна администрация “Младост” най – късно до 20 май 2021 година, като формуляр и мотивационно писмо могат да подават ученици на възраст до 18 г., имащи право да кандидатстват само в едно от следните направления:

  • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и др.
  • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
  • индивидуални кандидатури, т.е. подава се лично от ученика

Информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на Съвета на децата и за самата процедура можете да прочетете от приложените по – долу документи:

12:04 | 12.03.21 | Съобщения