Обществени поръчки

Публична покана

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ОДЗ № 189 „Сто усмивки”, находящо се в гр. София, ж.к. Младост 1, до бл.67”

Информация за плащане по Договор № РД 56-51/16.09.2014г.

Във връзка със сключен Договор № РД 56-51/16.09.2014г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 189 ОДЗ „Сто усмивки”, находящо се в гр. София, ж.к. Младост 1, до бл.67” между район „Младост” – СО и „Българска училищна индустрия” ООД , представяме следната информация за плащания по горепосочения договор:
1. Аванс, изплатен на 24.09.2014г. в размер на 12 442.88 лв. без ДДС;
2. Окончателно плащане по договор в размер на 37 328.63 лв. без ДДС, изплатени на 31.10.2014г.;
3. Обща сума изплатена по Договор № РД 56-51/16.09.2014г. е в размер на 49 771.52 лв.
Обектът е приет от Възложителя с приемо – предавателен протокол на 03.10.2014г.

1. Публична покана

2. Документация

3. ПРОТОКОЛ – РД-9304-46/12.09.2014г.

4. Техническо предложение

5. Договор – РД56-51

6. Ценово предложение

15:50 | 01.09.14 | Обществени поръчки