Поради годишното бюджетно приключване касата за приходи от наеми и такси

на СО район “Младост” ще работи на 30.12.2021г. до 14,00ч., а на

31.12.2021г.  няма да работи.

 

Желаещите да заплатят такса или наем могат да направят превод по

банковата сметка на СО район “Младост”:

IBAN:  BG73SOMB9130 3117 6095 01    BIC: SOMBBGSF     Общинска банка АД