Съобщения

Разрешение за изменение на подробен устройствен план по КККР на кв. „Горубляне”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена заповед №РМЛ18-РА50-9/17.07.2018г. на Главния архитект на район „Младост” на СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

УПИ XI-357 и УПИ XXI-2359, кв. 41, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4084.2359 по КККР на кв.Горубляне, район „Младост”, гр. София.

 

 

12:40 | 23.07.18 | Съобщения