Съобщения

Разрешение за изменение на подробен устройствен план в кв. 25, “Младост-1”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена заповед №РМЛ18-РА50-10/17.07.2018г. на Главния архитект на район „Младост” на СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

УПИ I-„за обществено обслужване”, УПИ II-583-„за обществено обслужване” и УПИ III-203-„за обществено обслужване”, кв. 25, ж.к. „Младост-1”, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 68134.4082.583 и 68134.4082.6375 по КККР на район „Младост”, гр. София.

12:31 | 23.07.18 | Съобщения